آموزشگاه زبان دانیال 36239658-035

دغدغه اکثر زبان آموزان ضعف در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی است. در اینجا مقاله به ذکر ۱۲ اشتباه رایج writing از لحاظ گرامری می پردایم که با در نظرگرفتن آنها به راحتی می توانید نمره دلخواه تان را در قسمت Writing کسب کنید.

1- Subject Verb Agreement

تطابق فعل و فاعل 

نکته بسیار مهمی که باید حتما در تمام جملات مد نظر داشته باشید این است که فعل و فاعل  یک جمله باید از لحاظ مفرد یا جمع بودن تطابق داشته باشند. بدین معنی که اگر فاعل جمله مفرد باشد ، فعل آن نیز باید مفرد بکار رود؛ و درصورتیکه فاعل جمع باشد ، فعل نیز باید به صورت جمع بکار رود.
 

Example: How do you write “What’s your name?” in Arabic?

مثال اول:

 Incorrect: An important part of my life have been the people who stood by me.
Correct: An important part of my life has been the people who stood by me.
جمله اول صحیح نیست زیرا فاعل جمله که an important part of my life است مفرد بوده در حالیکه از فعل جمع have  استفاده شده است ولی همین فاعل در جمله دوم با فعل مفرد has بکاررفته است که شکل صحیح می باشد
 

مثال دوم:

Incorrect: The two best things about the party was the food and the music.
Correct: The two best things about the party were the food and the music.
جمله اول صحییح نیست زیرا فاعل جمله که the two best things است جمع بوده ولی فعل مفرد was را به همراه دارد در صورتیکه در جمله دوم همین فاعل با فعل جمع were بکاررفته است که صحیح می باشد.
 

 

2- Sentence Fragments

SENTENCE FRAGMENT

منظور از sentence fragment بکاربردن جملات ناقصی است که از لحاظ دستوری کامل نیست. در این سری جملات ممکن است فاعل، فعل یا حتی هردو آنها وجود نداشته باشد. این جملات ناقص بسته به جمله ای که بدنبال دارند معنی دار می شوند.

مثال اول:

Incorrect: He gave his mother an extravagant gift after the argument. In spite of everything.
 
این مثال صحیح نمی باشد زیرا In spite of everything.   علی رغم اینکه با حرف بزرگ شروع شده وبا نقطه تمام شده است اما یک جمله ناقص و مستقل یا همان Independent clause محسوب می شود که فاقد فعل و فاعل است بنابراین بعد از آن باید حتما یک جمله مستقل یا همان Dependent clause قرار بگیرد تا معنی جمله را تکمیل کند. بنابراین در جمله زیر با آوردن In spite of everything در اول جمله و جایگزینی کاما به جای نقطه می توانیم آنرا تصحیح کنیم و جمله ای که به دنبال دارد معنی آنرا تکمیل خواهد کرد.
 
Correct: In spite of everything, he gave his mother an extravagant gift after the argument.

مثال دوم:

 
Incorrect: The boys snuck home late that night. Then waited for the consequences.
 
در اینجا جمله دوم با حرف بزرگ شروع و با نقطه تمام شده است ولی فاقد فاعل است در اینجا به دو صورت می توانیم جمله خود را تصحیح کنیم. همانطور که در زیر می بینید میتوانید با جاگزینی کاما به جای نقطه قبل از کلمه then به سادگی اشتباه خود را اصلاح کنید.
Correct: The boys snuck home late that night, then waited for the consequences.
یا اینکه می توانید به سادگی ضمیر they را به عنوان فاعل جمله دوم بعد از then قرار دهید.
Correct: The boys snuck home late that night. Then they waited for the consequences.

 

3- Missing Comma After Introductory Element

USE COMMA
 
در مواردی که دو بند با هم بکاررفته باشند بعد از کلمه، عبارت و یا بند اول باید کاما استفاده شود. این کاما به معنی مکث جزئی پس از آن کلمه یا عبارت بوده و اغلب می تواند به جلوگیری از سردرگمی و عدم درک مطلب کمک کند.

مثال اول:

Incorrect: In case you haven’t noticed my real name doesn’t appear in the article.
درجمله بالا بدلیل عدم کاما، بندها از هم مجزا نشده و درک جمله دشوار است در صورتیکه در جمله ذیل  بعد از اتمام بند اول کاما گذاشته تا بدین روش خواننده نیز سردرگم نشود.
Correct: In case you haven’t noticed, my real name doesn’t appear in the article.
 

مثال دوم:

Incorrect: Before she had time to think about it Sharon jumped into the icy pool.
درجمله بالا نیز بدلیل عدم کاما، بندها از هم مجزا نشده و درک جمله دشوار است در صورتیکه در جمله ذیل  بکاربردن کاما بعد از اتمام بند اول، اشتباه را تصحیح کرده و درک مفهوم جمله را بالا می برد.
Correct: Before she had time to think about it, Sharon jumped into the icy pool.
 
 
 

4- Misusing The Apostrophe With “Its”

ITS OR IT'S

 “its” و “it’s” متفاوت هستند مورد اول “its” برای نشان دادن مالکیت بکار میرود در صورتیکه “it’s”  مخفف “it is”  یا “it has” است.

مثال اول:

Incorrect: I don’t believe its finally Friday.
Correct: I don’t believe it’s (it is) finally Friday.
مورد اول صحیح نیست زیرا هدف استفاده از شکل مخفف “it is” است بنابراین باید از “it’s” استفاده شود.

مثال دوم:

Incorrect: The cat was licking it’s tail.
درمورد بالا منظور مالکیت است بنابراین باید از “its” استفاده شود.
Correct: The cat was licking its tail.
 

5- No Comma In A Compound Sentence

NO COMMA

در یک جمله مرکب، دو یا چند بند مستقل با حرف ربط بهم وصل شده و قبل از حرف ربط کاما گذاشته می شود.

مثال اول:

Incorrect: The man jumped into a black sedan and he drove away before being noticed.

Correct: The man jumped into a black sedan, and he drove away before being noticed.

مثال دوم:

Incorrect: She was beautiful and she was happy and she was full of life.
Correct: She was beautiful, and she was happy, and she was full of life.
در مثال های فوق با استفاده از حرف ربط and جمله مرکب درست شده است که ترجیحا باید قبل از and کاما گذاشته شود.
 
 
 

6- Wrong Word Usage

WATCH WORDS

کلمات و اصطلاحات متنوعی وجود دارند که ممکن است توسط زبان آموزان در جملات به اشتباه استفاده شوند و این دسته از اشتباهات ممکن است به راحتی معنای جمله را تغییر دهند. کاربرد نادرست کلمات در جمله می تواند شامل: استفاده نادرست فعل در جمله،  استفاده کلمات شبیه هم به جای یکدیگر و …باشد. 
 

مثال اول:

Incorrect: She excepted his offer to drive her home.
Correct: She accepted his offer to drive her home.

expect به معنی انتظار داشتن و accept  به معنی پذیرفت است.

مثال دوم:

Incorrect: It was a breathe of fresh air to meet someone so genuine.
Correct: It was a breath of fresh air to meet someone so genuine.
Breathe به معنی نفس کشیدن بوده و فعل است. در حالیکه breath به معنی نفس و اسم است.
 

7- Run-On Sentence

RUN ON SENTENCE

منظور از Run-on sentence اشتباه رایجی است که در آن دو یا چند جمله مستقل به نادرستی و از طریق یک punctuation نادرست به یکدیگر وصل شده باشند.

مثال اول:

Incorrect: She tried to sneak out of the house her mother saw her leaving.
Correct: She tried to sneak out of the house, but her mother saw her leaving.

مثال دوم:

Incorrect: He ran through the field as fast as he could all the while rain was soaking him to the bone.
Correct: He ran through the field as fast as he could. All the while rain was soaking him to the bone.
همانطور که در قسمت های بالا هم گفته شد قبل از حرف ربط and در جملات مرکب ترجیحا باید ازکاما استفاده شود.
  

8- Superfluous Commas

NO COMMA

یکی از اشتباهات رایج زبان آموزان استفاده از کاما در قسمت هایی ست که اصلا نیازی به آن ندارد. به عنوان مثال زمانی که حرف ربط دو کلمه را به هم وصل می کند نیازی به استفاده ازکاما قبل از حرف ربط نیست که می توانید نمونه آن را در مثال اول ببینید.
 

مثال اول:

Incorrect: He wants to get a degree in engineering, or medicine.
Correct: He wants to get a degree in engineering or medicine.

مثال دوم:

Incorrect: Sam knew immediately, what was going to happen next.
Correct: Same knew immediately what was going to happen next.

مثال سوم:

Incorrect: Old cars, that have been left in a junkyard, are an eyesore.
Correct: Old cars that have been left in a junkyard are an eyesore.

مثال چهارم:

Incorrect: The bouquet of flowers on the table, belongs to Mary.
Correct: The bouquet of flowers on the table belongs to Mary.
 
 

9- Lack Of Parallel Structure

 
PARALLEL SENTENCE
 
یکی از نکته هایی که حتما باید مدنظر
داشته باشید همگون سازی در جملات است.

مثال اول:

Incorrect: He wanted to learn more about careers in programming, engineering, biochemist, and research scientist.
Correct: He wanted to learn more about careers in programming, engineering, biochemistry, and research science.

مثال دوم::

Incorrect: The key directives of his boss were clear:
• Meet monthly sales quotas.
• Aggressive marketing techniques.
• Reporting in every day.
Correct: The key directives of his boss were clear:
• Meet monthly sales goals.
• Practice aggressive marketing techniques.
• Report in every day.
 

10- Sentence Sprawl

SPRAW

گاها استفاده چندین عبارت هموزن هم معنی در کنار هم درک مطلب را برای خواننده دشوار میکند.

مثال اول:

Incorrect: Jason was planning to attend his friend’s wedding on June 30, but at the last minute he found out he had jury duty, so he couldn’t attend the wedding, and he felt really guilty about it.
Correct: Unexpectedly Jason was called for jury duty and couldn’t attend his friend’s June 30 wedding. He felt guilty about missing it.
 

11- Comma Splice

کاما

 Comma Splice زمانی رخ میدهد که بجای استفاده از کاما برای  وصل کردن  ۲ جمله مجزا از نقطه period یا نقطه ویرگولsemicolon استفاده شود. یکی از رایج ترین نمونه های comma splice زمانی هست که نویسنده از کلمات ربط دهنده از جمله however, therefore, moreover, neverthelessو furthermore استفاده میکند.
 

مثال اول:

Incorrect: My intention was to take her out to dinner, however I decided not to invite her after all.
Correct: My intention was to take her out to dinner; however, I decided not to invite her after all.

مثال دوم:

Incorrect: My sisters and I love to go shopping, we then have lunch together when we’re done.
Correct: My sisters and I love to go shopping. We then have lunch together when we’re done.
 

12- Colon use

COLON 

برای دادن توضیح بیشتر و بیان جزئیات در مورد چیزی، از دونقطه (:) یا همان colon استفاده می شود. دونقطه نشان می دهد که هرآنچه بعد از دونقطه آمده است توضیحی برای جمله قبل از دونقطه است.

مثال:

Incorrect: People move to Florida for: the warmer weather, the beach, and the theme parks.
Correct: People move to Florida for three reasons: the warmer weather, the beach, and the theme parks.
 

برگرفته از authority

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتردراین زمینه می توانید ازطریق ایمیل

nazila_entezarii@yahoo.com 
danialschools@gmail.com

باما درتماس بوده و سوالات و مباحثی که دغدغه ذهنیتان هستند را مطرح نمایید تا درپست های بعدی به آنها بپردازیم.
 
 

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.