آموزشگاه زبان دانیال 36239658-035

مکالمه انگلیسی خردسالان

دوره های مکالمه خردسالان مستقل از سایر سنین در یزد با بهترین امکانات و تجهیزات در آموزشگاه دانیال برگزار می گردد.

مکالمه انگلیسی کودکان

دوره های مکالمه کودکان به طور مستقل از سایر سنین در یزد با بهترین امکانات و تجهیزات در آموزشگاه دانیال برگزار می گردد.

دوره بزرگسالان

مکالمه انگلیسی نوجوانان

دوره های مکالمه نوجوانان به طور مستقل از سایر سنین در یزد با بهترین امکانات و تجهیزات در آموزشگاه دانیال برگزار می گردد.

مکالمه انگلیسی بزرگسالن

دوره های مکالمه فشرده انگلیسی بزرگسالان به طور مستقل از سایر سنین در یزد با بهترین امکانات و تجهیزات در آموزشگاه دانیال برگزار می گردد.

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.