آموزشگاه زبان دانیال 36239658-035

مقررات مراکز آموزش زبان دانیال

 مقرّرات عمومی

1-1          حفظ شئونات اسلامی در محیط آموزشگاه الزامی است.

1-2         زبان آموزان عزیز باید در محیط دانیال مقید و موظف به رعایت انضباط و حفظ احترام مدرسین و کارمندان آموزشگاه باشند.

1-3        حضور بموقع در جلسات کلاس و امتحانات مربوطه و همراه داشتن کارت زبان آموزی الزامی است.

1-4         آموزشگاه در خارج از فضای آموزشی در مراقبت و محافظت از دانش آموزان هیچ نوع مسئولیتی ندارد.

1-5        ثبت نام در دانیال به منزله قبول کلیه مقررات داخلی آموزشگاه می باشد.

1-6        در محیط آموزشگاه مسئولیت حفظ و نگهداری اشیائ افراد به عهده خوشان میباشد.

1-7        هرگاه حرکات و رفتار دانش آموزی مورد رضایت آموزشگاه نباشد و آموزشگاه موفق نشود به نحوی انحاء اخلاق و رفتار او را اصلاح نماید ناگزیر خواهد بود که بدون استرداد شهریه نسبت به اخراج وی از آموزشگاه اقدام نماید.

1-8        استفاده از تلفن همراه در کلاس درس ممنوع می باشد.

1-9        حضور افراد متفرقه در کلاس بدون اطلاع و هماهنگی با مسئول آموزش ممنوع میباشد.

 

 

2         پیش نیاز، امتحانات، قبولی و مردودی

2-1          لازم است هرزبان آموز طبق برنامه اعلام شده قبلی در امتحانات طول ترم در وقت مقرر شرکت نماید.

2-2          غیبت دانش آموز در کلاس در موقع اعلام زمان امتحان هیچ حقی را برای وی ایجاد نمی کند و دانش آموز خود موظف به پیگیری موضوعات مطروحه در جلساتی است که در آنها حضور نداشته است.

2-3          چنانچه زبان آموزی به دلیلی در یکی از امتحانات طول ترم شرکت ننماید نمره آن امتحان را از دست خواهد داد.

تبصره 1:اگر زبان آموزی تنها در یکی از امتحانات طول ترم شرکت ننماید میانگین کل امتحانات او بجای آن امتحان منظور خواهد شد ولی چنانچه بیش از یک امتحان و یا در امتحان پایان ترم شرکت نکند مردود محسوب میگردد.

تبصره 2:چنانچه زبان آموزی با هماهنگی قبلی و ارائه نامه کتبی موجه در امتحان پایان ترم شرکت ننماید می تواند با پرداخت هزینه امتحان که در هر ترم زما ن و هزینه آن توسط آموزشگاه تعیین می گردد در امتحان مجدد شرکت نماید.

2-4          نمر ه قبولی در یک ترم در سطوح نوجوانان و بزرگسالان بصورت زیر محاسبه می گردد و حدنصاب قبولی 75 از 100 است.

  1. نمره کلاسی 2.نمره حضور و غیاب        3.پروژه         4.میان ترم        5.پایان ترم

.نمره قبولی در یک ترم در سطوح خردسالان و کودکان بصورت زیر محاسبه می گردد و حد نصاب قبولی 75 از 100 است.

.QUARTER 1            2.نمره حضور و غیاب        3.میان ترم        4.پایان ترم

2-5          امتحانات میان ترم و پایان ترم در سطوح بزرگسالان شامل امتحان کتبی و شفاهی است و عدم حضور در یکی از امتحانات شفاهی و یا کتبی غیبت در کل امتحان تلقی میگردد.

2-6          بکارگیری جزوه و دیکشنری و موبایل در جلسه امتحان،تقلب و تخلف محسوب می گردد و تصمیم گیری راجع به این نوع افراد به کمیته انضباطی سپرده خواهد شد.

2-7          نتایج امتحانات از راههای مختلفی قابل مشاهده است.

1.مراجعه حضوری     2.ارسال SMS       3.اینترنتی      

2-8          نمره ای که در کارنامه ی زبان آموز درج میشود عین نمره مدرس مربوطه میباشد و هیچکس نمیتواند آن را تغییر بدهد.

2-9          زبان آموزان می توانند کارنامه خود را در پایان ترم از واحد ثبت نام دریافت نمایند.

2-10         چنانچه زبان آموزی به نتیجه امتحان خود معترض باشد می بایست در ظرف 2 روز بعد از اعلام نتایج بطور کتبی اعتراض خودرا به دفتر آموزشگاه تحویل نموده و 2 روز بعداز آن، نتیجه بررسی و تجدیدنظر را از آموزشگاه دریافت نماید.اعتراضاتی که در خارج از زمان تعیین شده به دفتر آموزشگاه ارائه گردد قابل رسیدگی و پیگیری نخواهد بود.

2-11         چنانچه زبان آموزی در یک ترم نتواند حدنصاب قبولی را کسب نماید و یا به دلایل دیگری مردود گردد لازم است که آن سطح را تکرار کند.

تبصره:زبان آموزانی که موفق به قبولی در یک سطح نمی شوند و بیش از یک ترم توقف تحصیلی دارند می بایست برای ادامه تحصیل در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند.

2-12         چنانچه زبان آموزی در یک سطح با نمره ای کمتر از60% حداکثر نمره ترم مردود گردد می بایست حتما در امتحان تعیین سطح جهت ادامه تحصیل شرکت نماید.

تبصره:چنانچه این زبان آموز در ابتدائی ترین سطح باشد نیازی به تعیین سطح مجدد ندارد.

3        مفهوم نمرات

3-1          حضور و غیاب: شرکت در جلسات درس.به ازای هر غیبت 1 نمره از 5 نمره کسر میگردد.هر دو تاخیر ا غیبت محاسبه میشود.

3-2          کار در کلاس: حضور در بحث کلاس به طور داوطلبانه

3-3          پروژه: انجام تکالیف و ارسال و یا تحویل پروژه های تعیین شده در طول ترم

3-4          میان ترم: نمره امتحان کتبی و شفاهی

3-5          پایان ترم: نمره امتحان کتبی و شفاهی

3-6          شفاهی: نمره مصاحبه از مطالب آموزشی در طول ترم و ترم های قبل

3-7          نمره نهایی: جمع تمام نمرات

3-8          چنانچه فردی نتواند یک سطح را با موفقیت بگذراند نمی تواند در سطح بعد شرکت کند و لازم است همان سطح را مجددا بگذراند.

3-9          چنانچه زبان آموزی در دو سطح شرکت کند و در یکی از آن سطوح که پیش نیاز دیگری است مردود شود می بایست بلافاصله در ترم بعد مجددا در همان سطح قبلی ادامه تحصیل بدهد و در صورتیکه دفعه دوم نیز مردود گردد لازم است جهت ارتقاء سطح در امتحان تعیین سطح شرکت نماید.

3-10          چنانچه ادامه تحصیل یک زبان آموزی در سطحی به علت به حد نصاب نرسیدن امکان پذیر نباشد وی نمی تواند در سطح بالاتر از آن ادامه تحصیل دهد ولی می تواند در همان سطحی که پاس کرده و یا در سطوح پائین تر با تخفیف های خاص ادامه تحصیل دهد.

تبصره: چنانچه فاصله تحصیلی زبان آموزی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد دانش آموزان بیش از دو ترم طول بکشد وی از شرکت مجدد در ترم های قبلی خودداری نموده باشد برای ادامه تحصیل باید در امتحان تعیین سطح شرکت نماید.

3-11          زبان آموزان خود مسئول رعایت پیش نیازها هستند و چنانچه درهر زمانی عدم رعایت عمدی و یا سهوی آن توسط آموزشگاه محرز شود از ادامه تحصیل وی جلوگیری خواهدشد.

3-12          زبان آموزان باید سطوح مختلف دانیال را تک تک بگذرانند و در صورت صدور مجوز، امکان گذراندن دو سطح در یک ترم فراهم باشد زبان آموزانی که مایل باشند می توانند دو سطح پیاپی را در یک ترم بگذرانند.

تبصره1:زبان آموزان نمی توانند در دو سطح از دو کتاب که پیش نیازهم هستند شرکت کنند مگر اینکه سطح اصلی آنها بالاتر از سطح دومی باشد که می خواهند شرکت کنند.

تبصره2: دانش آموزان نمی توانند دو سطح که متعلق به دو کتاب مختلف که پیش نیاز یکدیگر می باشند را در یک ترم بگذرانند مگر اینکه سطح اصلی آنها در سطح دیگر بالاتر باشد.

3-13          چنانچه در طول ترم مدرس تشخیص دهد که یک زبان آموز می بایست در سطح بالاتر ویا پایین تر تحصیل کند سطح زبان آوز با اطلاع وی تغییر خواهد کرد.

 

4          تخفیف

4-1          فرهنگیان و خانواده درجه یک آنها در صورت ارائه مدرک معتبر و کپی آن مشمول 20% تخفیف در شهریه ثبت نام خواهند شد.

4-2          زبان آموزانی که به دلایلی سطح آنها تشکیل نگردد چنانچه همان سطح را بطور پیوسته مجددا تکرار نمایند مشمول 20% تخفیف می شوند.

4-3          زبان آموزانی که به دلیل عدم تشکیل سطح بعدی سطح پایین تر از سطح قبولی خود را بطور پیوسته تکرار نمایند مشمول 30% تخفیف خواهند شد.

4-4          زبان آموزان طرف قرارداد آموزشگاه با اداره مربوطه آنها طبق قرارداد سازمانی مشمول تخفیف قرار خواهند گرفت.

 

 

5        غیبت ها و تأخیرها

5-1          هر زبان آموز می تواند یک پنجم از جلسات ترم را غیبت نماید اما به ازای هر غیبت یک پنجم از کل نمره حضور در کلاس خود را از دست خواهد داد.

5-2          زبان آموزی که به هر دلیل بیش از یک پنجم ترم غیبت نماید می تواند در کلاسها شرکت کند ولی در امتحان پایان ترم نمی تواند شرکت نماید.

5-3          زبان آموزانی که بیش از 10 دقیقه تأخیر ورود به کلاس داشته باشند تأخیر آنها ثبت گردیده و به ازای هر3 تأخیر و تعجیل یک غیبت برای آنها محسوب می گردد.

5-4          مدرسین می توانند از حضور زبان آموزان در کلاس در صورت تأخیر بیش از 15 دقیقه خودداری نمایند.

تبصره:چنانچه مسئولین آموزشگاه تأخیر دانش آموزی را موجه تشخیص دهند وی می تواند با اخذ نامه از مسئولین در آن جلسه شرکت نماید.

5-5         غیبت و یا احراز زبان آموزان به ترک کلاس و همچنین تأخیر بیش از 15 دقیقه ای به اطلاع خانواده آنها خواهد رسید.

تبصره:بند 5 در مورد زبان آموزان مرد بالای 18 سال و خانمهای متأهل الزامی نیست ولی مشاوره با آنها توصیه می شود.

5-6          زبان آموزانی که قبل از انجام ثبت نام در کلاس حاضر می شوند تعداد جلسات حضور آنها قبل از ثبت نام در مضرب ½ بعنوان غیبت محاسبه می گردد.

 

 

6        تعطیلی کلاس و جبرانی

6-1          چنانچه مدرسی در بین ترم نتواند به همکاری خود با آموزشگاه ادامه دهد آموزشگاه به تشخیص خود فردی را که شایسته آن سطح می باشد، جایگزین مدرس مورد نظر خواهد نمود و تعویض مدرس یک سطح توسط آموزشگاه هیچ حقی را برای زبان آموزان برای اعتراض و انصراف ایجاد نمی کند.

6-2          چنانچه مدرسی در طول ترم به دلایلی نتواند چند جلسه در کلاس حضور یابد می تواند تاریخ یا تاریخهایی را در طول ترم با هماهنگی آموزشگاه به ازای جلسات تشکیل نشده به اطلاع زبان آموزان رسانده و تشکیل دهد. جلسات جبرانی حکم جلسه رسمی را دارد.

تبصره 1:آموزشگاه حتی الامکان سعی می کند جلسات کنسل شده را از مدتی قبل به نحوی باطلاع زبان آموزان برساند.

6-3          مدرس می تواند یکی از همکاران خود را بعنوان مدرس جایگزین با هماهنگی آموزشگاه برای جلساتی که قادر به تشکیل آن نیست معرفی نماید. این جلسات نیز رسمی می باشد.

6-4          کلاسهای آموزشگاه دانیال در تعطیلات رسمی دایر نمی باشد و همچنین روز های تعطیل اعلام شده توسط اداره آموزش وپرورش یزد مشمول این ماده میباشد.

 

 

7        تعیین سطح

7-1          کلیه داوطلبان تحصیل در دانیال می بایست در آزمون سطح شرکت نمایند. این آزمون در گروه سنی خردسالان و کودکان شامل مصاحبه و در نوجوانان و بزرگسالان شامل آزمون کتبی و مصاحبه است.

7-2          وجه فرم تعیین سطح بصورت نقدی دریافت میشود. این فرم تا روز امتحان تعیین سطح که تاریخ آن مشخص شده است معتبر می باشد.

7-3          حضور به موقع در امتحان تعیین سطح که شامل امتحان کتبی و شفاهی است الزامی است.

8         ثبت نام

8-1          ثبت نام در دانیال به معنای ارائه مدارک لازم و وجه شهریه بابت ترم موردنظر در محدوده زمانی اعلام شده به دفتر آموزشگاه می باشد.

8-2          چنانچه افرادی در بیش از یک سطح در یک ترم ثبت نام نمایند و یا برای دو نفر یا بیشتر ثبت نام کنند وجوه واریزی برای هر شخص باید در اسناد مالی جداگانه انجام شود.

تبصره: ادارات و سازمانهای طرف قرارداد مستثنی هستند.

8-3          حضور در کلاسها بدون انجام ثبت نام ممنوع می باشد بنابراین زبان آموزان عزیز باید از شرکت در کلاس قبل از ثبت نام جدا خودداری نمایند.

8-4          افرادی که پس از شروع ترم برای ثبت نام مراجعه می نمایند نباید انتظار داشته باشند که آموزشگاه مبلغی بابت جلسات تشکیل شده از شهریه آنها کسر نماید.

8-5          مدارک ماخوذه از دانش آموز در موقع ثبت نام پس از انصراف و یا فراغت از تحصیل به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.

8-6          آموزشگاه دانیال تلاش خود را در حفظ اطلاعات شخصی زبان آموزان بکار خواهد گرفت ولی در صورتی که این اطلاعات از طریق هکرها و یا قوه قهریه به نحوی به سرقت برود، آموزشگاه مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 

9        گواهی تحصیل و کارنامه

9-1          آموزشگاه زبان دانیال به زبان آموزان پس از طی هر مرحله تحصیلی گواهی پایان دوره اعطا می نماید.

تذکر: مطابق قوانین کشوری هیچ واحد آموزشی به جز مدارس و دانشگاهها نمی توانند مدرک تحصیلی صادر نمایند.

9-2          زبان آموزان می توانند جهت اخذ گواهی دوره ای درخواست کتبی خود را به همراه یک عدد عکس و مبلغ اعلام شده از طرف آموزشگاه جهت صدور گواهی به مسئول ثبت نام تحویل نمایند و طی یک هفته گواهی موردنظر را دریافت کنند.

9-3          زبان آموزان می توانند در پایان هر ترم کارنامه تحصیلی خود را دریافت نمایند.

 

 

10      شهریه و نحوه پرداخت

10-1         پرداخت وجه شهریه به طرق زیر میسر میباشد:

 

10-1-1       واریز به حساب بانکی معرفی شده از طرف آموزشگاه.

 

10-1-2      پرداخت از طریق دستگاه پوز بانک ملی در آموزشگاه .

 

10-1-3     چک به تاریخ اعلام شده از طرف آموزشگاه و در وجه آموزشگاه زبان دانیال.

 

تبصره :چنانچه چک های تسلیمی مشمول هزینه بانکی شود ،هزینه مزبور از صاحب چک نقدا دریافت میگردد.

 

10-1-4      پرداخت از طریق اینترنت

 

10-2         پرداخت وجه نقد بعنوان شهریه ممنوع می باشد .

 

 

11       انصراف-رزرو -مرخصی

11-1         طبق ماده 34 از فصل 1 آئیین نامه وزارت آموزش و پروزش زبان آموزان می توانند تا 3 روز قبل از شروع ترم و تشکیل کلاسها انصراف خود را کتبا به آموزشگاه اعلام نموده و آموزشگاه پس از کسر 30% از کل مبلغ شهریه، مابقی مبلغ پرداختی آنها مسترد می گردد.

بند 1:چنانچه انصراف وی از سطح موردنظر باعث از حدنصاب افتادن کلاس شود انصراف وی پذیرفته نخواهد شد و نمی تواند برای خود جایگزینی معرفی نماید. پیگیری نتیجه شورا به عهده زبان آموز میباشد.( حد نصاب 8 نفر است.)

11-2         انصراف از تحصیل و استرداد شهریه پس از تشکیل اولین جلسه به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.

تبصره1 :چنانچه زبان آموزی به هردلیل حداکثر تا پایان جلسه دوم ترم درخواست رزرو تحصیلی برای ترم بعد دهد و در شورای آموزشگاه تأیید شود 30% از شهریه وی بعنوان جریمه کسر می گردد و مابقی شهریه وی برای ترم بعد محاسبه می گردد.این در صورتی است که با رزرو سطح  وی کلاس از حدنصاب خارج نشود.

تذکر: پیگیری امور مربوط به رزرو متقاضی بر عهده وی می باشد.

تبصره 2:چنانچه سطح رزرو شده در ترم بعد با افزایش شهریه مواجه شود زبان آموز مؤظف به پرداخت مابه التفاوت شهریه خواهد بود.

11-3          کسانی که جهت ثبت نام چک پرداخت نموده اند در صورت انصراف، لازم است چنانچه سررسید چک آنها هنوز فرانرسیده باشد ابتدا جریمه انصراف را نقدا پرداخت نموده و بعد از آن چک شهریه خود را دریافت نمایند.

تبصره1:استرداد چک در صورتی میسر است که زمان کافی ( حداقل 48 ساعت کاری ) قبل از سررسید آن وجود داشته باشد.

تبصره2:چک تسلیمی به دانیال به هر صورت جزء اسناد دانیال محسوب می گردد و هیچ درخواستی نمی تواند مانع ارسال آن به بانک جهت نقد شدن گردد.

12     حدنصاب تشکیل کلاس

12-1         حدنصاب تشکیل هر سطح 8 نفر است و حداکثر ظرفیت کلاس 25 نفر میباشد.

12-2         در صورت به حدنصاب نرسیدن آمار یک کلاس زبان آموزان می توانند شهریه 8 نفر را بطور مشترک متقبل شوند تا از تعطیلی کلاس جلوگیری به عمل آید.

12-3          کلاسهایی که آمار آنها زیر حدنصاب میباشد حداکثر تا سه جلسه ادامه خواهد یافت. چنانچه توفیقی برای ادامه آن میسر نگردید آموزشگاه شهریه زبان آموزان را پس از کسر هزینه جلسات تشکیل شده به آنها مسترد خواهد داشت.

12-4         آموزشگاه هیچ مسئولیتی در تشکیل کلاسهای زیر حدنصاب ندارد.

12-5          تشکیل کلاسهایی که آمار آنها زیر حدنصاب میباشد تنها با موافقت و تایید مدیر آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود.

 

ثبت نام اینترنتی

1- چنانچه زبان اموزان در سطحی ثبت نام نمایند که پیش نیاز آن توسط ایشان رعایت نشده است، لازم است در اسرع وقت نسبت به تغییر آن توسط واحد ثبت نام اقدام نمایند در غیر اینصورت سطح گذرانده شده ای که پیش نیاز آن رعایت نشده جزو سابقه تحصیلی به حساب نمی آید و شهریه آن نیز بعد از تشکیل کلاس باز گردانده نمیشود.

2- در صورتی که هنگام ثبت نام آنلاین به مشکلی برخورد نمایید و پرداخت شما در سیستم ثبت نگردد، میتوانید بعد از حد اکثر 72 ساعت نسبت به پیگیری آن به آموزشگاه مراجعه نمایید.

© 2020 Danial language School

ویژه

آموزشگاه زبان دانیال

زبان آموز جدید

2019 collection

آزمون های بین المللی

برای ثبت نام در آموزشگاه زبان دانیال می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و پر کردن فرم ثبت نام اقدام نمایید.