Search
Close this search box.

آموزشگاه زبان دانیال

اشتباهات رایج در رایتینگ

دغدغه اکثر زبان آموزان ضعف در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی است. در این مقاله به ذکر اشتباهات رایج در رایتینگ از لحاظ گرامری می پردازیم که با در نظرگرفتن آنها به راحتی می توانید نمره دلخواه تان را در قسمت Writing کسب کنید.

Subject Verb Agreement

s and v

نکته بسیار مهمی که باید حتما در تمام جملات مد نظر داشته باشید این است که فعل و فاعل  یک جمله باید از لحاظ مفرد یا جمع بودن تطابق داشته باشند. بدین معنی که اگر فاعل جمله مفرد باشد ، فعل آن نیز باید مفرد بکار رود؛ و درصورتیکه فاعل جمع باشد ، فعل نیز باید به صورت جمع بکار رود.

Example: How do you write “What’s your name?” in Arabic?

مثال اول:

 Incorrect: An important part of my life have been the people who stood by me.

Correct: An important part of my life has been the people who stood by me.

جمله اول صحیح نیست زیرا فاعل جمله که an important part of my life است مفرد بوده در حالیکه از فعل جمع have  استفاده شده است ولی همین فاعل در جمله دوم با فعل مفرد has بکاررفته است که شکل صحیح می باشد

مثال دوم:

Incorrect: The two best things about the party was the food and the music.

Correct: The two best things about the party were the food and the music.

جمله اول صحییح نیست زیرا فاعل جمله که the two best things است جمع بوده ولی فعل مفرد was را به همراه دارد در صورتیکه در جمله دوم همین فاعل با فعل جمع were بکاررفته است که صحیح می باشد.

Sentence Fragments

sentence fragment

منظور از sentence fragment بکاربردن جملات ناقصی است که از لحاظ دستوری کامل نیست. در این سری جملات ممکن است فاعل، فعل یا حتی هردو آنها وجود نداشته باشد. این جملات ناقص بسته به جمله ای که بدنبال دارند معنی دار می شوند.

مثال اول:

Incorrect: He gave his mother an extravagant gift after the argument. In spite of everything.

این مثال صحیح نمی باشد زیرا In spite of everything.   علی رغم اینکه با حرف بزرگ شروع شده وبا نقطه تمام شده است اما یک جمله ناقص و مستقل یا همان Independent clause محسوب می شود که فاقد فعل و فاعل است بنابراین بعد از آن باید حتما یک جمله مستقل یا همان Dependent clause قرار بگیرد تا معنی جمله را تکمیل کند. بنابراین در جمله زیر با آوردن In spite of everything در اول جمله و جایگزینی کاما به جای نقطه می توانیم آنرا تصحیح کنیم و جمله ای که به دنبال دارد معنی آنرا تکمیل خواهد کرد.

Correct: In spite of everything, he gave his mother an extravagant gift after the argument.

مثال دوم:

Incorrect: The boys snuck home late that night. Then waited for the consequences.

در اینجا جمله دوم با حرف بزرگ شروع و با نقطه تمام شده است ولی فاقد فاعل است در اینجا به دو صورت می توانیم جمله خود را تصحیح کنیم. همانطور که در زیر می بینید میتوانید با جاگزینی کاما به جای نقطه قبل از کلمه then به سادگی اشتباه خود را اصلاح کنید.

Correct: The boys snuck home late that night, then waited for the consequences.

یا اینکه می توانید به سادگی ضمیر they را به عنوان فاعل جمله دوم بعد از then قرار دهید.

Correct: The boys snuck home late that night. Then they waited for the consequences.

Missing Comma After Introductory Element

comma

در مواردی که دو بند با هم بکاررفته باشند بعد از کلمه، عبارت و یا بند اول باید کاما استفاده شود. این کاما به معنی مکث جزئی پس از آن کلمه یا عبارت بوده و اغلب می تواند به جلوگیری از سردرگمی و عدم درک مطلب کمک کند.

مثال اول:

Incorrect: In case you haven’t noticed my real name doesn’t appear in the article.
درجمله بالا بدلیل عدم کاما، بندها از هم مجزا نشده و درک جمله دشوار است در صورتیکه در جمله ذیل  بعد از اتمام بند اول کاما گذاشته تا بدین روش خواننده نیز سردرگم نشود.
Correct: In case you haven’t noticed, my real name doesn’t appear in the article.
 

مثال دوم:

Incorrect: Before she had time to think about it Sharon jumped into the icy pool.
درجمله بالا نیز بدلیل عدم کاما، بندها از هم مجزا نشده و درک جمله دشوار است در صورتیکه در جمله ذیل  بکاربردن کاما بعد از اتمام بند اول، اشتباه را تصحیح کرده و درک مفهوم جمله را بالا می برد.
Correct: Before she had time to think about it, Sharon jumped into the icy pool.
 

Misusing The Apostrophe With “Its”

its

 “its” و “it’s” متفاوت هستند مورد اول “its” برای نشان دادن مالکیت بکار میرود در صورتیکه “it’s”  مخفف “it is”  یا “it has” است.

مثال اول:

Incorrect: I don’t believe its finally Friday.

Correct: I don’t believe it’s (it is) finally Friday.

مورد اول صحیح نیست زیرا هدف استفاده از شکل مخفف “it is” است بنابراین باید از “it’s” استفاده شود.

مثال دوم:

Incorrect: The cat was licking it’s tail.

درمورد بالا منظور مالکیت است بنابراین باید از “its” استفاده شود.

Correct: The cat was licking its tail.

اشتباهات رایج در رایتینگ

No Comma In A Compound Sentence

comma splice

در یک جمله مرکب، دو یا چند بند مستقل با حرف ربط بهم وصل شده و قبل از حرف ربط کاما گذاشته می شود.

مثال اول:

Incorrect: The man jumped into a black sedan and he drove away before being noticed.

Correct: The man jumped into a black sedan, and he drove away before being noticed.

مثال دوم:

Incorrect: She was beautiful and she was happy and she was full of life.

Correct: She was beautiful, and she was happy, and she was full of life.

در مثال های فوق با استفاده از حرف ربط and جمله مرکب درست شده است که ترجیحا باید قبل از and کاما گذاشته شود. اشتباهات رایج در رایتینگ

 

Wrong Word Usage

words

کلمات و اصطلاحات متنوعی وجود دارند که ممکن است توسط زبان آموزان در جملات به اشتباه استفاده شوند و این دسته از اشتباهات ممکن است به راحتی معنای جمله را تغییر دهند. کاربرد نادرست کلمات در جمله می تواند شامل: استفاده نادرست فعل در جمله،  استفاده کلمات شبیه هم به جای یکدیگر و …باشد.

مثال اول:

Incorrect: She excepted his offer to drive her home.

Correct: She accepted his offer to drive her home.

expect به معنی انتظار داشتن و accept  به معنی پذیرفت است.

مثال دوم:

Incorrect: It was a breathe of fresh air to meet someone so genuine.

Correct: It was a breath of fresh air to meet someone so genuine.

Breathe به معنی نفس کشیدن بوده و فعل است. در حالیکه breath به معنی نفس و اسم است.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتردراین زمینه می توانید ازطریق ایمیل

nazila_entezarii@yahoo.com 
danialschools@gmail.com

باما درتماس بوده و سوالات و مباحثی که دغدغه ذهنیتان هستند را مطرح نمایید تا درپست های بعدی به آنها بپردازیم.

اگر از این مقاله خوشتون اومده برای دوستانتون بفرستین.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Telegram
Share on Whatsapp

نظر خودتون را پست کنید.